महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी विविध पदांची भरती

▪महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी विविध पदांची भरती

 

▪जिल्हा परिषद अमरावती

 

▪आरोग्य सेवक पुरुष : १ जागा

▪आरोग्य सेवक महिला : ३ जागा

▪वरिष्ठ सहायक लेखा (वित्त विभाग) : १ जागा

▪शिक्षण सेवक मराठी माध्यम (शिक्षण विभाग) : १५ जागा

 

▪जिल्हा परिषद औरंगाबाद

 

▪प्राथमिक शिक्षण सेवक मराठी माध्यम : २२ जागा

 

▪जिल्हा परिषद बीड

 

▪वरिष्ठ सहायक (लिपीक) : १ जागा

▪कनिष्ठ सहायक (लिपीक) : १ जागा

▪स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक : १ जागा

▪शिक्षण सेवक : १० जागा

▪परिचर : ३ जागा

 

▪जिल्हा परिषद भंडारा

 

▪कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग : १ जागा

▪अंगणवाडी पर्यवेक्षिका : २ जागा

 

▪जिल्हा परिषद बुलडाणा

 

▪शिक्षण सेवक मराठी माध्यम : ४४ जागा

▪आरोग्य सेवक (पुरुष) ४० टक्के सरळसेवा : ४ जागा

▪आरोग्य सेवक (महिला) : ३ जागा

▪कंत्राटी ग्रामसेवक : ५ जागा

 

▪जिल्हा परिषद चंद्रपूर

 

▪कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (लघुसिंचन) : २ जागा

▪स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक : २ जागा

▪कनिष्ठ सहायक (लेखा) : १ जागा

▪परिचर (वर्ग ४) : १ जागा

 

▪जिल्हा परिषद हिंगोली

 

▪औषध निर्माता : १ जागा

 

▪जिल्हा परिषद जालना

 

▪कनिष्ठ सहायक : १ जागा

▪परिचर : ६ जागा

▪आरोग्य सेवक (पुरुष) : १ जागा

▪प्राथमिक शिक्षक (शिक्षण सेवक) : ५ जागा

 

▪जिल्हा परिषद जळगाव

 

▪आरोग्य सेवक : १ जागा

▪कंत्राटी ग्रामसेवक : ४ जागा

 

▪जिल्हा परिषद कोल्हापूर

 

▪कनिष्ठ सहायक (लिपीक) : १ जागा

▪ग्रामसेवक (कंत्राटी) : १ जागा

▪शिक्षण सेवक : ४ जागा

 

▪जिल्हा परिषद लातूर

 

▪कंत्राटी ग्रामसेवक : २ जागा

▪आरोग्य सेवक (पुरुष) : २ जागा

▪आरोग्य सेवक (महिला) : २ जागा

 

▪जिल्हा परिषद नागपूर

 

▪कंत्राटी ग्रामसेवक : ४ जागा

▪औषध निर्माण अधिकारी : १ जागा

▪आरोग्य सेवक (पुरुष) : १ जागा

▪स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक : १ जागा

▪शिक्षण सेवक प्राथ. (वर्ग १ ते ४/५) : १५५ जागा

▪शिक्षण सेवक निम्न श्रेणी माध्य. (वर्ग ५) : २ जागा

▪शिक्षण सेवक माध्य. (वर्ग ९,१० विषय-गणित, विज्ञान) : २ जागा

▪शिक्षण सेवक उच्च माध्य. (वर्ग ११,१२ अर्थशास्त्र) : १ जागा

▪पशुधन पर्यवेक्षक : १ जागा

 

▪जिल्हा परिषद सातारा

 

▪औषध निर्माता गट क : १ जागा

▪स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक गट क : २ जागा

▪कंत्राटी ग्रामसेवक गट क : ७ जागा

▪शिक्षण सेवक गट क : ४६ जागा

▪परिचर वर्ग ४ गट ड : १४ जागा

 

▪जिल्हा परिषद सिंधुदूर्ग

 

▪आरोग्य सेवक (महिला) : २ जागा

▪कनिष्ठ सहायक (लिपीक) : १ जागा

▪परिचर : २ जागा

 

▪जिल्हा परिषद सोलापूर

 

▪कंत्राटी ग्रामसेवक : ४ जागा

▪आरोग्य सेविका : ८ जागा

▪आरोग्य सेवक : ४ जागा

▪आरोग्य सेवक (हंगामी फवारणी) : १ जागा

▪परिचर : २ जागा

▪शिक्षण सेवक : २८

 

▪जिल्हा परिषद ठाणे

 

▪कनिष्ठ सहायक (लिपीक) : २ जागा

▪विस्तार अधिकारी कृषी : १ जागा

▪कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य (ग्रामीण पाणी पुरवठा) : १ जागा

▪आरोग्य सेविका महिला : १ जागा

कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य (बांधकाम) : १ जागा

▪शिक्षण सेवक : ३ जागा

 

▪जिल्हा परिषद पालघर

 

▪कंत्राटी ग्रामसेवक : १ जागा

▪कनिष्ठ सहायक (लिपीक) : २ जागा

 

▪जिल्हा परिषद परभणी

▪आरोग्य सेवक (महिला) : १ जागा

▪शिक्षण सेवक (मराठी, उर्दु) : ४ जागा

 

▪जिल्हा परिषद पुणे

 

▪शिक्षण सेवक : ३२ जागा

 

▪जिल्हा परिषद रायगड

 

▪विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) : १ जागा

▪कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य : १ जागा

▪स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक : १ जागा

▪कंत्राटी ग्रामसेवक : १३ जागा

आरोग्य सेवक पुरुष (फवारणी कर्मचारी) : ७ जागा

▪आरोग्य सेवक पुरुष : २ जागा

▪आरोग्य सेवक महिला : १० जागा

▪शिक्षण सेवक : ७७ जागा

 

▪शैक्षणिक पात्रता :

 

▪ग्रामसेवक : किमान ६० टक्के गुणांसह १२ वी उत्तीर्ण किंवा अभियांत्रिकी पदविका किंवा बीएसडब्ल्यु किंवा कृषी पदविका

 

▪औषध निर्माता : डी. फार्म/बी. फार्म आणि अनुभव

 

▪आरोग्य सेवक (पुरुष/महिला) : भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र विषयांसह माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण

 

▪आरोग्य सेवक पुरुष फवारणी कर्मचारी : भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र विषयांसह माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण

 

▪स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक : १० वी उत्तीर्ण आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक कोर्स किंवा समतुल्य

 

▪कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) : स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी किंवा पदविका किंवा समतुल्य

 

▪शिक्षण सेवक : १२ वी उत्तीर्ण, डी.टी.एड, टीईटी उत्तीर्ण

 

▪पशुधन पर्यवेक्षक : पशुवैद्यक शास्त्रातील पदवी किंवा समतुल्य

 

▪परिचर : किमान ४ थी परीक्षा उत्तीर्ण

 

▪विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) : विज्ञान/कृषी/वाणिज्य किंवा समतुल्य पदवी

 

▪वरिष्ठ लेखा सहायक : पदवीधर, वाणिज्य शाखेतून उत्तीर्ण पदवीधर आणि अनुभव पात्र उमदेवारास प्राधान्य

 

▪कनिष्ठ लेखा सहायक : १० वी उत्तीर्ण आणि मराठी टंकलेखन ३० शब्द प्रतिमिनिट, इंग्रजी ४० शब्द प्रतिमिनिट

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठामध्ये विविध ०४ पदांची भरती

▪डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठामध्ये विविध ०४ पदांची भरती

 

▪प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ / प्रयोगशाळा सहाय्यक (तांत्रिक) : ०२ जागा

▪शैक्षणिक पात्रता : अभियांत्रिकी शाखेतील पदविका किंवा विज्ञान शाखेतील पदवीधर किंवा माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण व शासकीय ओद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थेत आय.टी.आय व एन.सी.टी.व्हि.टी अभ्यासक्रम उत्तीर्ण आणि अनुभव

 

▪प्रयोगशाळा सहाय्यक : ०१ जागा

▪शैक्षणिक पात्रता : उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा विज्ञान शाखेतून उत्तीर्ण किंवा माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण व शासकीय ओद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थेत आय.टी.आय व एन.सी.टी.व्हि.टी अभ्यासक्रम उत्तीर्ण

 

▪निदेशक यंत्र कारागीर : ०१ जागा

▪शैक्षणिक पात्रता : माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण व संबंधित विषयांतील शासकीय ओद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थेत आय.टी.आय व एन.सी.टी.व्हि.टी अभ्यासक्रम उत्तीर्ण

 

▪अर्ज करण्याची अंतिम तारीख : ०६ जानेवारी २०२०

 

➡अधिक माहितीसाठी :

http://bit.ly/2u4glMM

 

➡अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : कुलसचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे – ४०२१०३ ता. माणगाव, जि. रायगड

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर का पहिला पेपर मूकनायक अब 100 साल बाद फिर से

विश्वरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर का पहला मुखपत्र मूकनायक 100 साल बाद फिर से हम मूकनायक हिंदी यूट्यूब न्यूज़ चैनल के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं सभी साथियों से अपील है मूकनायक हिंदी यूट्यूब न्यूज़ चैनल से जुड़िए

 

विश्वरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने 31 जनवरी 1920 को अपना पहला मुखपत्र मूकनायक का पहला अंक निकाला था 31 जनवरी 2020 को उसी बाबासाहब के मूकनायक को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं विश्वरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की सोच थी कि कोई भी आंदोलन चलाने के लिए मुखपत्र का होना बहुत जरूरी होता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम बाबासाहब के उसी मूकनायक को 100 साल बाद फिर से आज के संसाधनों के अनुसार शुरू करने जा रहे हैं

 सभी साथियों से अपील है मूकनायक हिंदी यूट्यूब  न्यूज़ चैनल से जुड़िए और हमें सहयोग करिए

 

मूकनायक हिंदी यूट्यूब न्यूज़ चैनल का नारा है मैं महापुरुषों के विचारों का अनुयाई और महापुरुषों के विचारों का आंदोलन चलाना मेरी जिम्मेदारी

आप हमें सहयोग करेंगे यही आशा और उम्मीद के साथ जय भीम नमो बुद्धाय

भारत के 8 राष्ट्रीय दल और 53 राज्यस्थरिय दल की सूची सविस्तर जानकारी के साथ

national and state party in India-converted   

भारत में कितने राजनीतिक दल है जो राष्ट्रीय राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल है उनके संस्थापक तथा कब कौन से साल उस राजनीतिक दल का निर्माण हुआ कोण कोण संस्थापक है और उनका चुनाव चिन्ह यह सब जानकारी आप सभी कि जानकारी बढ़ाने के लिए

दीक्षाभूमि स्मारक समिती नागपुर की नई गवर्निंग बॉडी


आज हमारे मूकनायक से जुड़े हुये कुछ साथी नागपुर की दीक्षाभूमि पर गए और वहा जाकर उन्होने मुझे यह नई दीक्षाभूमि स्मारक समिति के गवर्निंग बॉडी जो की दीक्षाभूमि स्मारक के बाहर लगे हुये बोर्ड पर लिखी हुई है वह भेजी जिसे आप सभी साथियो के साथ शेअर कर रहा हु  इस पोस्ट नई और पुरानी दोनों गवर्निंग बॉडी दी गई है

संदेश भूमि धम्म ज्योत रॅली का धुले महाराष्ट्र में आयोजन

धुले महाराष्ट्र :- संदेश भूमि धुले से विश्वरत्न परमपूज्य डॉ बाबासाहेब आंबेडकर के जन्मस्थल महू मध्यप्रदेश के लिए संदेश भूमि सरक्षण और संवर्धन कृती समिति धुले की और से ” संदेश भूमि धम्मज्योत रैलि ” का आयोजन किया गया था | इस संदेश भूमि धम्मज्योत रैलि का मा. दिलीप मोहिते इनके हातों से धम्म ध्वज का अनावरण किया गया था
इस संदेश भूमि धम्मज्योत रैलि संदेश भूमि से शुरवात होकर विश्वरत्न परमपूज्य डॉ बाबासाहेब आंबेडकर के जन्म गाव महू मध्यप्रदेश यहा मनुस्मृति का दहन करके समारोप किया जाएगा इस रैलि का मुख्य उद्देश संदेश भूमि का प्रचार और प्रसार करना है
यह संदेश भूमि के प्रनेते तथा संदेश भूमी संरक्षण आणि संवर्धन कृती समिति प्रमुख आनंद सैंदाणे इन्होने बोलते हुये कहा उस समय बापुसाहेब नेरकर, विजय सुर्यवंशी, नानासाहेब साळवे बाळासाहेब अहीरे,दिनेश पगारे, मधुकर नेरकर ,.टी.ऐस.बागुल सर सचीन मंगळे,आर.जे.सोनवणे, अशोक शिरसाठ, मिलींद हिवराडे, दयाराम लोंढे, सुभाबाई वाघमारे, भारती भामरे,सिध्दार्थ जाधव, सिताराम मनगळे,प्रमिला मंगळे,ज्योती मोहीते, गौरव मोहीते, धम्मपाल निकम इनके साथ बहुत सारे धम्म उपासक ही मौजूद थे |